Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

a

Invitasjon til arbeidsgrupper

Vi ønsker nå å invitere til deltakelse i 3 arbeidsgrupper:

  • Sikker prefabmontasje
  • Valg og sikker bruk av arbeidsbukk
  • Sikkerhetsindikatorer

Vi håper på stor interesse!  For noen av gruppene blir det kanskje aktuelt å dele gruppene inn i arbeidsgruppe og referansegruppe, men dette kommer vi tilbake til.

Sikker prefabmontasje

SfS BA vil etablere en arbeidsgruppe som skal jobbe med sikker prefabmontasje.   Det er store forskjeller på hvordan risikoen knyttet til prefabmontasje håndteres.  Prosjektet ønsker å se på hva som finnes av retningslinjer og hva som eventuelt trengs av endringer og presiseringer. Og ikke minst se på hvordan retningslinjene bedre kan implementeres i næringen.

Her kan du lese forslag til prosjektmandat, som vil ferdigstilles av arbeidsgruppen: Prosjekt Sikker prefabmontasje.

Vi inviterer de som vil delta i dette arbeidet til en oppstartsworkshop 28. oktober i Oslo

Meld deg på i arbeidet innen 14. oktober her: Påmelding arbeidsgruppe Sikker prefabmontasje

 

Valg og sikker bruk av bukk og gardintrapp

Vi ønsker å etablere en arbeidsgruppe som skal skal jobbe med hvordan det kan stilles fornuftige krav til valg og sikker bruk av arbeidsbukk og gardintrapp, og som samtidig tar hensyn til den arbeidsoperasjonen som faktisk skal utføres.

Her kan du lese forslag til prosjektmandat, som vil ferdigstilles av arbeidsgruppen: Prosjektmandat Arbeidsbukk og gardintrapp

Arbeidsgruppen ledes av NELFO og Caverion.

Meld deg på i arbeidet her innen 14. oktober : Påmelding arbeidsgruppe Arbeidsbukk

Første møte i arbeidsgruppen blir 29. oktober i Oslo.

 

Sikkerhetsindikatorer

Vil du være med å  utvikle tapsbaserte og forutseende indikatorer som er omforent i hele verdikjeden (to delprosjekter)?

Gode sikkerhetsindikatorer bidrar til åpenhet for å sikre læring og god SHA-/HMS-kultur i bygge- og anleggsnæringen.

Vi vil forsøke å etablere indikatorer som beregnes og brukes på en ensartet måte, med mulighet for å benchmarke mot andre aktører i næringen. Tapsbaserte indikatorer brukes til måling og forbedringsarbeid. Forutseende indikatorer brukes til å detektere behov for tiltak – for å forebygge ulykker.

Deltprosjekt 1 – forutseende indikatorer vil ledes av Eirik Albrechtsen, NTNU

Delprosjekt 2 – tapsbaserte indikatorer vil ledes av Statsbygg inntil endelig ledelse avklares i arbeidsgruppen.

Her kan du lese utkast til prosjektmandat:   Prosjektmandat Sikkerhetsindikatorer

Meld deg på i arbeidet innen 14. oktober her: Påmelding arbeidsgruppe sikkerhetsindikatorer

Vi kommer tilbake til deltakerne med nærmere informasjon om oppstarttidspunkt etc.