Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Image Alt

Arbeidet i SfS BA

Arbeidsgrupper og prosjekter

Arbeidet i SfS BA vil i all hovedsak foregå i arbeidsgrupper.

Prosjektene skal ledes og bemannes av deltakere fra næringen. Alle ønskes velkommen til å melde inn forslag til prosjekter.

SfS BA skal være et samarbeid om konkrete problemstillinger som er viktig for den enkelte bedrift/organisasjon og for fellesskapet.  Det legges opp til at prosjektene bemannes av deltakere fra flere ledd i næringskjeden, for å bidra til tillit og samarbeid på tvers av fag og roller.  Vi ønsker imidlertid også velkommen prosjekter hvor f eks samarbeidet skjer mellom flere entreprenører eller byggherrer dersom problemstillingen i all hovedsak kun berører den ene parten.

Alle prosjekter som bidrar til formålet i SfS BA ønsker velkomne.

Prosjekter som etableres i SfS BA må ha en prosjektbeskrivelse som minimum beskriver:

Prosjektets navn

Prosjektets formål

Hvem som deltar i prosjektet

Tidsrammer

Plan for finansiering dersom det trengs midler utover egeninnsats

SfS BA vil være behjelpelig med å sende ut forespørsel til næringen om deltakelse i prosjekter.

Her kan du laste ned mandatmalen

Foto: @Veidekke
Foto: @Veidekke

Pågående arbeidsgrupper

Alt arbeidet i SfS BA foregår i arbeidsgrupper, som er bredt sammensatt av aktører fra ulike deler av verdikjeden.   Gjennom arbeidsgruppene skal vi lage veiledere og utvikle bransjestandarder for en sikrere næring.

Sikker bruk av arbeidsbukk og trappestiger

Formålet med arbeidet er at prosjektene skal bruke godkjente arbeidsbukker som er tilpasset den aktuelle arbeidsoppgaven slik at både sikkerhet og helse (f eks ergonomi) i varetas. Oppgaven er å utarbeide en enkel sjekkliste og/eller en arbeidsmiljøguide e.l. for valg og sikker bruk av arbeidsplattform. Som et ledd i dette arbeidet revideres kriteriene for merkeordningen Bra arbeidsmiljøvalg.

Deltakere:

 • Glenn Marthinsen, Caverion (leder)
 • Erik Remo, Nelfo
 • Knut Arne Johnsen, Veidekke
 • Hilde K. Nilsen, AF
 • Marit Tørudbakken Jendal, Kruse Smith Entreprenør (og EBAs HMS utvalg)
 • Christian Knudsen, Vedal Entreprenør
 • Carl-Simen Bakken, Entra
 • Meyla Enerly, Hultafors Group
 • Anton Lövgren, Hultafors Group
 • Mikkel Gedde, Grove Knutsen
 • Bjørn Reiersen, Stigesenteret
 • Stein Hesstvedt, Malermesternes Landsforbund

Det er en “undergruppe” som jobber med revidering av Bra arbeidsmiljøvalg:

 • Lene Jønsson, SfS BA
 • Glenn Marthinsen, Caverion/Meta Maria Caizumi, Caverion
 • Knut Arne Johnsen, Veidekke
 • Hilde K. Nilsen, AF
 • Marit Tørudbakken Jendal, Kruse Smith Entreprenør
 • Meyla Enerly, Hultafors Group
 • Mikkel Gedde, Grove Knutsen
Sikker elementmontasje

Formålet er å etablere en omforent tydelig standard/bransjenorm og rammevilkår i norsk BA-bransje for økt sikker gjennomføring av prefabmontasje. Oppgaven er å

 • Etablere en gjenkjennbar problembeskrivelse knyttet sikker prefabmontasje sett med de ulike aktørenes øyne.
 • Jobbe frem omforente rammevilkår og kjøreregler for økt sikkerhet i prefabmontasje i Norge.

Deltakere:

 • Steinar Stake, Veidekke
 • Petter Berg-Wollan, Consto
 • Stein Bjørndal, AF
 • Einar Flakne, Hent
 • John-Erik Reiersen, Betongelementforeningen
 • Jane Mælen, Contiga
 • Frank Lavik, Newmo
 • Alice Grindheim, Norske Bæresystemer
 • Jan Otto Honsrud, Con-Form
 • Magne Gravås, Contiga
 • Glenn Seland, RVO
 • Odd Henning Johansen, Forsvarsbygg
 • Trond Fossheim, Vedal prosjekt AS
 • Stian Osufsen, Norconsult AS
 • Pål Martin Søraas, Arbeidstilsynet
Sikre løfteoperasjoner

Formålet er å arbeide for felles forståelse og praksis i BA bransjen for hvordan sikre løfteoperasjoner skal gjennomføres.  Oppgaven er å

 • Gjennomgå og drøfte BA bransjens utfordringer ved løfteoperasjoner.
 • Utarbeide omforente beskrivelser av metoder og rutiner for å begrense risiko.
 • Utarbeide spesifikke eksempler for beste praksis.

Prosjektet organiseres med en styringsgruppe og arbeidsgrupper.

Styringsgruppe:

 • Trond Fossheim
 • Hermod Pettersen
 • Jan Ove Rognstad

Styringsgruppens deltakere deltar også i arbeidsgruppene

Arbeidsgruppe Leveranser:

 • Kristian Ryen, Backe Romerike (leder)
 • Bjarne Roland, Roland Consulting
 • Helge Johnsen, Statsbygg
 • Bård Nesbø Skreien, RKK Rådgiving AS
 • Knut Arne Johnsen, Veidekke
 • Yngve Urnes, Peri

Arbeidsgruppe Kompetanse:

 • Lars Nordvik, Noorsi (leder)
 • Arvid Løken, Kynningsrud Nordic Crane
 • Hans Chr. Elmholdt, LSI
 • Bianca Pothlitz, Forsvarsbygg
 • Geir Arne Petterson, Veidekke
 • Lars Tveiten, RVO

Arbeidsgruppe Planlegging:

 • Endre Fuglset, Skanska (leder)
 • Ingun Elisabeth Rosenberg, JM Norge
 • Ivar Rodrigues Kristoffersen, RKK Rådgivning AS
 • Jan Arnesen, Statsbygg
 • Ståle Veland, Backe Rogaland
 • Christian Knudsen, Vedal entreprenør

Arbeidsgruppe Utførelse:

 • Hans Chr. Elmholdt, LSI (leder)
 • Kai Willy Kristiansen, JM Norge
 • Gunnar Ormestad, Kruse Smith Entreprenør
 • Karl Kongshaug, RKK Rådgivning
 • Magnus Hasmo, Veidekke
 • Thore Haugen, Doka
 • Morten Eriksen, K. Bull AS
 • Roger Sivertsen, RVO
Fallulykker

Det er etablert en ressurs/styringsgruppe som skal jobbe med fallulykker. Formålet er å bidra til et skarpere fokus på fallulykker og tilgjengeliggjøre og utvikle nyttig informasjon og veiledning for å forhindre fallulykker. Styringsgruppen er bredt sammensatt av deltakere fra ulike deler av verdikjeden. Oppgaven er å identifisere og prioritere arbeidsområder og å foreslå arbeidsgrupper som kan jobbe med konkrete saker knyttet til fall.

Deltakere ressurs/styringsgruppe

 • Tore Rønstad, Soft (leder)
 • Anne Sørum, Arbeidstilsynet (leder)
 • Svein Rønningsveen (RVO)
 • Ellen Birkeland (Oslo kommune VA)
 • Per Nesbakken, Obos Block Watne
 • Anita Hegg (BNL).
 • Birgit Herø (Norconsult)
 • Marianne Åvik Bråten (Skanska)
 • Ronny Hellstad (Solid).
 • Geir Egil Paulsen, Arkitektbedriftene i Norge.
 • Silje Sjøberg (Advansia).
 • Aage Christiansen, Stillasentreprenørene
 • Jan Otto Honsrud, Con-Form/Betongelementforeningen
Indikatorprosjektet

Formålet er

 • å bidra til åpenhet for å sikre læring og god SHA-/HMS-kultur i bygge- og anleggsnæringen.
 • etablere indikatorer som beregnes og brukes på en ensartet måte, med mulighet for å benchmarke mot andre aktører i næringen. Tapsbaserte indikatorer brukes til måling og forbedringsarbeid. Forutseende indikatorer brukes til å detektere behov for tiltak – for å forebygge ulykker

Arbeidet er delt i to arbeidsgrupper; tapsbaserte indikatorer og forutseende indikatorer. Arbeidsgruppen som har jobbet med tapsbaserte indikatorer vil legge fram sitt forslag på HMS konferansen 5. november 2020.

Arbeidsgruppe Tapsbaserte indikatorer:

 • Terje Bakke, Statsbygg (leder)
 • Henrik Nyeng, Statsbygg
 • Haakon Rud, Haakonsult
 • Ole Christian Drabløs, Veidekke
 • Praman Singh Dhami, YIT
 • Jan Eldegard Hjelle, FABEKO
 • Øyvind Roland Persson, Mesta
 • Stian Hætta Fjellheim, SmartDok

Arbeidsgruppe Forutseende indikatorer:

 • Eirik Albrechtsen, NTNU (leder)
 • Kristin Wold Jenssen, Backe
 • Eli Hanto Moen, Entra
 • Endre Persen, Hent
 • Christian Skibsted-Larsen, Sweco
 • Stian Hætta Fjellheim, SmartDok
 • Nathaniel John Edwin, Safetec Nordic AS
 • Jens Erik Ramstad, Sykehusbygg
Utstyrspesifikk opplæring

Formålet med arbeidet er å få ut informasjon om opplæringskravet på en enkel og forståelig måte slik at flere gjennomfører og dokumenterer opplæringen.

Arbeidsgruppen skal

 • Lage informasjon om krav til opplæring i Forskrift om utførelse av arbeid §10-4
  • Eksemplifisere og tydeliggjøre
 • Beskrive læringsmål
 • Så langt som mulig beskrive innhold i opplæringen
 • Beskrive krav til dokumentasjon av opplæring
  • Eksemplifisere og tydeliggjøre

Metodebruk for oppnåelse av læringsmål må være opp til den enkelte kurstilbyder.

Deltakere:

 • Frode Andersen, MEF (leder)
 • Truls Wengstad-Halvorsen, NCC
 • Petter Berg-Wollan, Consto
 • Martin Strange, Hæhre Isachsen
 • Lars H. Karlsen, Certficat
 • DagfinnWasbø, Utleieforeningen
 • Mats Idland, RVO
 • Tore Jeppe Sørås, Arbeidstilsynet
Brannsikkerhet

Formålet er å bidra til at branntilløp ikke får uønskede konsekvenser, på kort og lang sikt, for de som blir berørt og bygget der det oppstår. Oppgaven er å bidra til at entreprenørbransjen blir klar over hvilke lover og forskrifter som gjelder og skal ivaretas i forhold til brannsikkerhet. Klargjøre roller og grensesnitt mellom de forskjellige aktører og roller som en del av denne informasjonen. I tillegg gi noen eksempler / maler på enkelte områder, slik at det blir en lav terskel for å få til endringer og forbedringer.

Arbeidet er initiert og ledes av Brannsikkerhet 2020.

Deltakere:

 • Anders Sandmæl, Kompetansesenter for brann- og driftspersonell
 • Johnattan Cartayga, Intelity
 • Eigil Heltne, Intelity
 • Runar Berget, Nokas brannkonsult
 • Herald Knutsen, Entra
 • Marius Jensen, Eiendomsspar
 • Mona Nerli, Asker kommune
 • Frank Andersen, Oslo Brannvesen

Vi jobber med å beskrive og rigge arbeidsgrupper innen disse områdene:

Læring på tvers av skader og uønskede hendelser

Bedre og felles standarder for rapportering

Byggetid. Rammeverk for vurderingene av tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse

HMS kompetanse- kvalitetssikring av læreplaner

Meld gjerne din interesse for deltakelse i noen av disse arbeidsgruppene.

Har du et prosjekt du mener bør etableres som et SfS BA prosjekt?  Send en beskrivelse til oss. Du finner mer om hva en slik beskrivelse bør innehold under Hva kreves av en prosjektbeskrivelse?


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sfsbano/prod/html/wp-content/plugins/edgtf-core/shortcodes/single-image/single-image.php on line 126