Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Image Alt

Om SfS BA

Hva er SfS BA?

Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg – SfS BA

Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

SfS BA er et samarbeid der alle kan delta for å skape en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Stiftelsens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring.  Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen kan arbeide med problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse, arbeidsrelatert sykdom/plager og seriøsitet.

Gjennom å forutse risiko, dele erfaringer og øke kunnskapen om hvordan vi kan jobbe sikkert, kan vi gjøre en forandring.

Skader og ulykker fordeler seg på mange typer og skyldes komplekse sammenhenger mellom direkte og bakenforliggende årsaker. Skal vi skape en skadefri bygge- og anleggsnæring, betinger dette gode systemer, god kompetanse og gode holdninger i alle ledd. Det å unngå skader krever både at den enkelte part tar et selvstendig ansvar og at vi gjennom gjensidig involvering skaper en kollektiv innsats fra alle i næringen. Et samarbeid for sikkerhet!

Samarbeidet har sitt utspring fra bransjeinitiativet Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring (HMS-charteret).

Bakgrunn

Det er fortsatt dødsulykker i bygge- og anleggsbransjen. Gjennomsnittet for næringen fra 2011-2014 var tretten dødsfall i året.  Tallene de siste årene viser at det har vært en liten bedring, som vi håper kan skyldes at næringen har innsett at vi blir bedre sammen enn hver for oss. Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring (HMS charteret) ble undertegnet i juni 2014. I perioden 2014 – 2018 har det i snitt vært 7 dødsfall i året.

I perioden 2012 – 2018 har 80 personer omkommet på jobb for bygge og anleggsnæringen.  I tillegg er det mange som får alvorlige skader.

Lav grad av standardisering

For å få bukt med ulykkene må vi forstå hvordan byggenæringen er organisert og hvordan man jobber i prosjekter. Hvert prosjekt har

Nye konstruksjoner

Nytt mannskap

Nye steder

Kontinuerlig endring

Mange ulike aktører

Det betyr at vi må skape og gjenskape sikkerhet hver eneste dag.

De beste
samarbeider

Et fellestrekk for de landene som har lavest antall dødsulykker, er at de har satt samarbeid på agendaen og formalisert dette.  Danmark har Branchefælleskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlegg, Sverige har Håll Nollan og England har Working Well Together, for å nevne noen.

Meld interesse i medlemskap

Sikkerhet er en samarbeidsarena – ikke en konkurransearena.  Alle som på en eller annen måte er involvert i et byggeprosjekts ulike faser kan bidra til at vi oppnår visjonen om en skadefri næring.