Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Hvordan kan man i tidlig fase/prosjektering velge løsninger som reduserer faren for usikkert arbeid i høyden?

Hvordan kan man i tidlig fase/prosjektering velge løsninger som reduserer faren for usikkert arbeid i høyden?

SfS BA har etablert en arbeidsgruppe som skal kartlegge hvordan det jobbes med å sikre arbeid i høyden i. Innledningsvis i arbeidet er det laget en digital spørreundersøkelse som distribueres bredt i bransjen for å kartlegge systemer, verktøy, holdninger og fokus hos ulike aktører.
Vi håper du vil bidra med dine erfaringer og kunnskap – slik at arbeidsgruppen får innspill til å utvikle en bransjeveileder som øker sikkerhet ved arbeid i høyden i bygg- og anleggsbransjen.
Undersøkelsen kan besvares anonymt, og gjennomføres på mobil, nettbrett eller PC på ca. 10 min.
Link til undersøkelsen: SurveyXact (norconsult.com)

Fallulykker har gjennom flere år vært blant de høyest representerte ulykkene når det kommer til antall og alvorlighetsgrad. De ulike aktørene i næringen har ulike plikter i forhold til kartlegging, risikovurdering og implementering av tiltak som ivaretar det overordnede kravet om sikkert arbeid i høyden. Tiltakene varierer utfra hvilken fase av et prosjekt man operer i.
Det mest effektive tiltaket – unngå eller redusere omfang av arbeid i høyden – vil i all hovedsak kun være mulig å oppnå i tidlig fase av et prosjekt.

SfS BA har på bakgrunn av dette etablert en arbeidsgruppe som er bredt sammensatt av aktørene i næringen. Innsikt og kompetanse fra aktørene er viktig for å kunne identifisere og prioritere arbeid og ved arbeid i høyden og forebygging av fallulykker i tidlig fase/prosjektering. Arbeidet ble startet i februar 2024, og gruppen skal utarbeide et forslag til en bransjeveileder. Hensikten er å hjelpe byggherre og prosjekterende å redusere omfang av og risiko ved arbeid i høyden i prosjektenes tidlig fase. Gruppens mandat presiserer at veilederen skal ta utgangspunkt i bransjens samlede erfaringer. Tilbakemeldinger fra entreprenører og utførende fag skal hensyntas i det videre arbeidet og i veilederen.