Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Vedtekter

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN SAMARBEID FOR SIKKERHET I BYGG OG ANLEGG

 § 1 Navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg.

§ 2 Formål

Formålet er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring.  Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen kan arbeide med problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse, arbeidsrelatert sykdom/plager og seriøsitet.

§ 3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr 100 000,-

§ 4 Styret

Styret skal bestå av 5-9 medlemmer og medlemmene velges for en periode av inntil 4 år, dog slik at om mulig ikke flere enn 3 medlemmer fratrer samtidig. Styret og styrets leder velges av Partnerforum.

Styret innstiller årlig valgkomite og utarbeider instruks for denne.

Styret velger revisor.

Styret i SfS BA kan vedta å iverksette et årlig økonomisk bidrag fra partene for å sikre drift av SfS BA og til prosjektmidler.

§ 5 Valgkomite

Valgkomiteen velges årlig og består av 3 – 5 medlemmer. Medlemmene skal ha fast tilknytning til virksomhet tilknyttet partnerforumet. Styret utarbeider instruks for valgkomite som sikrer at styret har en sammensetning som ivaretar representativitet, kompetanse, kontinuitet og fornyelse.  Valgkomiteen velges av partnerforum etter innstilling fra styret.

§ 6 Tiltredelseserklæring

Alle som ønsker å slutte seg til stiftelsens arbeid signerer en tiltredelseserklæring.  Dette gjelder også for stifterne. Styret utarbeider tiltredelseserklæringen, som inneholder nærmere vilkår for tiltredelsen.

§ 7 Partnerforum

Alle som har undertegnet tiltredelseserklæringen utgjør partnerforum.

Partnerforum avholder møte minst en gang pr. år for å orienteres om fjorårets virksomhet og årsresultat, samt styrets planer for virksomhet kommende år.

Partnerforum velger valgkomite og styre, herunder styreleder, etter innstilling fra valgkomiteen.

§ 8 Avvikling

Dersom stiftelsen avvikles skal eventuelle gjenværende midler tilfalle selskaper/organisasjoner med tilsvarende formål. Stiftelsens styre bestemmer hvem som skal motta midlene.