Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Negativ utvikling for arbeidsskade dødsfall i bygg og anlegg

Arbeidstilsynet statistikk for arbeidsskade dødsfall i 2019 er klar.  Antall arbeidsskadedødsfall ser ut til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå, men i bygg og anlegg har vi dessverre hatt en økning i antall arbeidsskade dødsfall sammenlignet med 2018, som hadde historisk lave tall.

4 næringer peker seg ut

De fire næringene som tradisjonelt sett peker seg ut med flest arbeidsskadedødsfall, er de som også i 2019 har registrert flest dødsfall. Samlet utgjør arbeidsskadedødsfallene i disse næringene 76 prosent av det totale antallet.

Bygge- og anleggsvirksomhet: ni dødsfall
Transport og lagring: fem dødsfall
Jordbruk, skogbruk og fiske: fem dødsfall
Industri: tre dødsfall

Kjøretøy og kjørbart arbeidsutstyr er fellestrekk for mange av arbeidsskadedødsfallene

19 av de 29 arbeidsskadedødsfallene i 2019 skjedde ved bruk av kjøretøy eller kjørbart arbeidsutstyr som traktor, anleggsmaskin eller landbruksmaskin. Dette utgjør 66 prosent av arbeidsskadedødsfallene i 2019. I bygg og anlegg var 8 av 9 arbeidsskade dødsfall knytte til kjøretøy eller kjørbart arbeidsutstyr.

Flest arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg

Historisk sett er bygge- og anleggsvirksomhet den næringen med flest arbeidsskadedødsfall per år, med et gjennomsnitt på syv dødsfall per år de fem foregående årene. Mens vi i 2018 registrerte et historisk lavt antall med kun fire arbeidsskadedødsfall, ser vi i 2019 en økning til ni dødsfall i næringen. I åtte av de ni arbeidsskadedødsfallene har kjøretøy eller kjørbart arbeidsutstyr vært involvert i ulykken.

– På bransjenivå jobbes det godt og seriøst med å få ned ulykkestallet i bygg og anlegg, men det skjer likevel fortsatt altfor mange alvorlige ulykker i næringen, noe årets tall også viser. Bygg og anlegg er en risikoutsatt næring, og vi vet at det fortsatt er mange virksomheter som har et stort potensial til å arbeide bedre med helse, miljø og sikkerhet. For å kunne redusere risikoen for arbeidsulykker i næringen, må virksomhetene jobbe systematisk og kontinuerlig med helse, miljø og sikkerhet, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet retter deler av sin forebyggende innsats mot bygg- og anleggsnæringen, hvor vi er tilstede med både tilsyn og veiledning, samt samarbeider med sentrale aktører i bransjen, blant annet gjennom Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA).

Les mer om statistikken her:  https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/29-arbeidsskadedodsfall-i-2019/