Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Veileder – indikatorer for HMS/SHA

Denne veilederen for indikatorer er laget av byggherregruppa i «Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring». Målgruppen for denne veilederen er primært byggherrene, men vil også være til hjelp for entreprenørene ved deres innrapportering.
Hensikten med denne veilederen er å angi et felles verktøy som kan måle nivået på helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassene. Felles definisjoner av SHA-/HMS-indikatorene og ensartet innrapportering i
prosjekter, er en forutsetning for at dette skal være mulig. Når nye omforente definisjoner er innarbeidet i bransjen, vil dette gi et bedre grunnlag for å måle egne SHA-/HMS-prestasjoner og sammenligne seg
med andre byggherrer/prosjekter.

HMS indikatorer på prosjektnivå

Veilederen beskriver hvordan SHA-/HMS-indikatorer skal beregnes på prosjektnivå. Den beskriver ikke hvordan entreprenører og andre virksomheter skal beregne HMS-indikatorer for egen virksomhet. Utgangspunktet for veilederen er de SHA-/HMS-indikatorene som er mest vanlig å bruke pr i dag; H1-, H2- og F-verdier. Det er viktig å være klar over at indikatorene ikke gir fullstendig bilde av sikkerhetsnivået på en byggeplass. Videre er det også viktig å vite at indikatorene vil variere med størrelsen på et byggeprosjekt. En fraværsskade i et lite byggeprosjekt, vil gi stort utslag på verdiene i forhold til et stort prosjekt med mange arbeidstimer.

Trender og utvikling
HMS-indikatorene bør benyttes for å se på trender og utvikling, samt som bakgrunnsmateriale for læring og forbedringsarbeid. De bør ikke brukes som kvalifi serings- eller tildelingskriterier ved anskaffelser, men som
grunnlag for dialog i pågående prosjekter om SHA-/HMS-resultater.
Byggherreforskriftens virkeområde legges til grunn for hva som skal rapporteres av timeverk, uønskede hendelser, mv i prosjekter. Entreprenøren skal skille mellom rapportering for egen virksomhet og hva som skal
rapporteres til byggherre.
Denne veilederen gir retningslinjer for rapportering i et prosjekt, men fritar ikke arbeidsgiver fra rapporteringsplikt til myndighetene (politi, Arbeidstilsyn, DSB, NAV mv)

Info

Kategori:

Dato: