Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Ulykker i bygg og anlegg 2015. Kompass tema nr 8 2016

Denne rapporten er en leveranse fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) i forbindelse med Charter-samarbeidet for en skadefri bygge- og anleggsnæring.
Rapporten presenterer utvikling i dødsulykker og skader i bygge- og anleggsnæringen og en analyse av 176 ulykker Arbeidstilsynet har fulgt opp med fysiske tilsyn i 2015. Analysen er todelt; 1) informasjon og analyse av
hendelsesdata om ulykkene og 2) analyse av årsaker til ulykkene ved bruk av en modell for analyse av ulykker i bygg og anlegg. Ulykkesmodellen viser sammenheng mellom ulike årsaker på forskjellig nivå.
I 2015 omkom seks personer i arbeidsulykker i bygge- og anleggsvirksomheter. I de siste sju år har det i gjennomsnitt omkommet i overkant av ni personer per år. Bygge- og anleggsvirksomheter rapporterte om 12,0
arbeidsskader pr 1 000 ansatte i 2015, ifølge SSBs statistikk over arbeidsulykker. Næringen plasserer seg dermed godt over gjennomsnittet for alle norske yrkesaktive som er 8,9 skader pr 1000 ansatte.

Info

Dato: