Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Skader i bygg og anlegg: Utvikling og problemområder. Kompass Tema nr 4 2015

Antallet sysselsatte gikk ned i forbindelse med finanskrisen 2009, men har siden økt med 18 prosent og var i 2014 totalt 245 000. Tallet inkluderer innvandrere og sysselsatte på korttidsopphold. Antallet sysselsatte og
ukeverk har økt sterkt siden 2010 og det meste av økningen i sysselsettingen har skjedd i gruppene innvandrere og de på korttidsopphold. En stor andel av de sysselsatte kommer fra Øst-Europa. Utstrakt bruk av innleie
medfører at det er vanskelig å ha god oversikt over det totale antallet arbeidstakere i bygg og anlegg. Datagrunnlaget for rapporten er i hovedsak basert på en tilleggsundersøkelse om arbeidsskader i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) i 2013, og Arbeidstilsynets register over arbeidsulykker med dødsfall og alvorlige skader. Det har skjedd en økning i antall registrerte arbeidsskadedødsfall de siste 15 årene og antallet har ligget høyt siden 2009. I de siste seks årene har i gjennomsnitt 12 arbeidstakere omkommet i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid. Risikoen for å omkomme i bygge- og anleggsvirksomhet er omtrent dobbelt så høy som for gjennomsnittet for alle næringer.

Info

Dato: