Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Doktorgrad – sikkerhet i bygg og anlegg

Stig Winge, Arbeidstilsynet, har skrevet en doktoravhandling om sikkerhetsarbeid  i byggeindustrien.

Sammendrag:

Den norske bygge- og anleggsnæringen opplevde mange dødsulykker og andre alvorlige ulykker i årene 2009-2014. Hensikten med avhandlingen var å identifisere sentrale kjennetegn ved sikkerheten i bygg og anlegg som indikerer hvor næringen bør sette inn tiltak og hvilke typer tiltak man bør iverksette. Dette ble gjort gjennom tre forskningsspørsmål:

  1. Hvilke ulykkestyper og typer bar srieresikt er mest hyppig i ulykker i bygg og anlegg?
  2. Hvilke årsaksfaktorer er viktige i ulykker i bygg og anlegg?
  3. Hvilke faktorer og kombinasjoner av faktorer er viktige for å oppnå god sikkerhetsresultater i byggeprosjekter?

Forskningsspørsmålene ble undersøkt i fire artikler. Materialet som ble analysert var 69 dødsulykker, 176 relativt alvorlige ulykker og 12 byggeprosjekter.

Forskningen har produsert lister over detaljerte hyppige ulykkestyper for dødsulykker og alvorlige ikke-dødelige skader. De hyppigste ulykkestypene i dødsulykkene var kontakt med fallende gjenstand, i/på kjøretøy i bevegelse, og fall fra tak/gulv. Resultatene viser også at det er forskjeller i ulykkestyper for ulike typer prosjekter og for utvalg av skader som representerer ulik alvorlighetsgrad. Det betyr at det er et behov for spesifikke lister over ulykkestyper for ulike typer prosjekter, og for ulykker med ulik alvorlighetsgrad. Forskningen fant også at mange ulykker skjedde i arbeidssituasjoner der det manglet barrierer og hvor sikkerhetsarbeidet i stor grad var overlatt til arbeidstakerne på operativt nivå.

Handlinger på operativt nivå ble identifisert som en medvirkende årsaksfaktor i de fleste ulykker. Slike handlinger ble påvirket av flere andre faktorer, spesielt operativ ledelse. Operativ ledelse handler om å kontrollere farlige forhold og handlinger, og å planlegge arbeidet på en måte å redusere risiko og identifiserbare farer. Mangelfull risikostyring ble også funnet å være en medvirkende årsak i de fleste ulykker.

Avhandlingen viser også at byggeprosjekter med gode sikkerhetsresultater hadde en langt høyere gjennomsnittlig score på sikkerhetsstyringsfaktorer enn prosjekter med svake sikkerhetsresultater. Styring av byggeplassen, operativ risikostyring og arbeidskraftstyring ble funnet å være spesielt viktig for å oppnå gode sikkerhetsresultater.

Avhandlingen har identifisert sentrale faktorer og kjennetegn ved sikkerhet i bygg og anlegg som indikerer hvor næringen bør prioritere sikkerhetstiltak og hvilke typer tiltak som bør implementeres.

Info

Dato: