Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

Bestilling av stillas – ansvarsforhold

AKTIVITET
ANSVAR

 

HENVISNINGER
Forespørsel

– om kapasitet / pris

 

Entreprenør/kunde (bestiller)

(Det er en fordel at bestiller har planlagt stillaset slik at entreprenørens beskrivelse av stillasomfang er korrekt.)

 

Entreprenøren beskriver stillasomfanget

Planlegging

Bestilling/avtale/kontrakt

 

 

 

Entreprenør (bestiller) og Stillasutleier (leverandør)

(Her kan sjekklisten for bestilling og overtakelse brukes for å kvalitetsikre at stillasomfanget er korrekt.)

 

Sjekkliste for bestilling og overtakelse av stillas
Offentlige godkjenninger

 

 

 

Bestiller

(Kravene varier fra sted til sted. Sjekk i din kommune.)

Montering

 

 

Utleier

(Instruks for stillasbygger er generell.)

Instruks for stillasbygger

Kompetansekrav for stillasbygger

Overtakelse

 

Bestiller

(Bestiller signerer i ”Sjekklisteskjema” på at stillaset er montert og levert etter beskrivelse/spesifikasjon. Videre at han har mottatt ”Monteringsveiledning” samt mottatt og signert ”Rapport om kontrollsskjema”.

 

Utleier

(Utleier skal sørge for ”Kontrollskjema er ferdig utfylt samt signere på at stillaset er kontrollert ved overtagelse. Videre skal bestiller ha monteringsveiledning for stillaset.)

 

Sjekkliste for bestilling og overtakelse av stillas

 

Rapport om kontroll og ettersyn av stillas

(Dette skjemaet er generelt. Bruk av eget skjema kan avtales.)

 

– Monteringsveiledning

Bruk

 

 

 

Bestiller

(Instruks for brukere er generell. Siden det er forskjellige produsenter av stillas, må monteringsveiledning/brukerveiledning fra produsent forefinnes på arbeidsplass.)

 

Instruks for brukere av stillas

Kompetansekrav for stillasbruker

Kontroll/rapport (skriftlig dokumentert)

 

 

Bestiller

(Etter at bestiller har overtatt stillaset er det vedkommendes ansvar å kontrollere stillaset under bruk.)

 

Rapport om kontroll og ettersyn av stillas

(Dette skjemaet er generelt. Bruk av eget skjema kan avtales.)

Kompetansekrav for den som skal kontrollere stillas

Ombygging/forandring

 

 

 

Bestiller

(Det er viktig å ha rutiner slik at ombygginger/forandringer skjer via bestiller og ikke av alle som bruker stillaset.)

Instruks for stillasbygger

Kompetansekrav for den som skal endre stillas

Demontering

 

 

Utleier
Instruks for stillasbygger

Kompetansekrav for den som skal demontere stillas

Aktivitet
Forespørsel

– om kapasitet / pris

Ansvar
Entreprenør/kunde (bestiller)

(Det er en fordel at bestiller har planlagt stillaset slik at entreprenørens beskrivelse av stillasomfang er korrekt.)

Henvisninger

Entreprenøren beskriver stillasomfanget

Planlegging

Aktivitet
Bestilling/avtale/kontrakt
Ansvar
Entreprenør (bestiller) og Stillasutleier (leverandør)

(Her kan sjekklisten for bestilling og overtakelse brukes for å kvalitetsikre at stillasomfanget er korrekt.)

Aktivitet
Offentlige godkjenninger
Ansvar
Bestiller

(Kravene varier fra sted til sted. Sjekk i din kommune.)

Henvisninger
Aktivitet
Montering
Ansvar
Utleier

(Instruks for stillasbygger er generell.)

Aktivitet
Overtakelse
Ansvar
Bestiller

(Bestiller signerer i ”Sjekklisteskjema” på at stillaset er montert og levert etter beskrivelse/spesifikasjon. Videre at han har mottatt ”Monteringsveiledning” samt mottatt og signert ”Rapport om kontrollsskjema”.

 

Utleier

(Utleier skal sørge for ”Kontrollskjema er ferdig utfylt samt signere på at stillaset er kontrollert ved overtagelse. Videre skal bestiller ha monteringsveiledning for stillaset.)

Henvisninger

Sjekkliste for bestilling og overtakelse av stillas

 

Rapport om kontroll og ettersyn av stillas

(Dette skjemaet er generelt. Bruk av eget skjema kan avtales.)

 

– Monteringsveiledning

Aktivitet
Bruk
Ansvar
Bestiller

(Instruks for brukere er generell. Siden det er forskjellige produsenter av stillas, må monteringsveiledning/brukerveiledning fra produsent forefinnes på arbeidsplass.)

Aktivitet
Kontroll/rapport (skriftlig dokumentert)
Ansvar
Bestiller

(Etter at bestiller har overtatt stillaset er det vedkommendes ansvar å kontrollere stillaset under bruk.)

Henvisninger

Rapport om kontroll og ettersyn av stillas

(Dette skjemaet er generelt. Bruk av eget skjema kan avtales.)

Kompetansekrav for den som skal kontrollere stillas

Aktivitet
Ombygging/forandring
Ansvar
Bestiller

(Det er viktig å ha rutiner slik at ombygginger/forandringer skjer via bestiller og ikke av alle som bruker stillaset.)

Aktivitet
Demontering
Ansvar
Utleier