Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Fallulykker – forebygging i tidligfase

SfS BA ønsker å etablere en arbeidsgruppe som skal finne kostnadseffektive verktøy som i planleggings- og bestillingsfasen  hjelper byggherren og prosjekterende å eliminere forhold som kan lede til usikkert arbeid i høyden.  Verktøy skal hensynta entreprenørenes behov, samt hjelpe byggherrer og prosjekterende å overholde krav gitt i Byggherreforskriften

Allerede fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, skal målet være å velge løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som skal utføre arbeidet. Det er viktig med fokus på planlegging av arbeidet for å unngå ulykker i bygge- og anleggsprosjekter. Utførende kan finne dette utfordrende da det kan være manglende tilrettelegging for sikring på arbeidsstedet. Byggherreforskriften stiller tydeligere krav til de prosjekterende om å ivareta sikkerheten til utførende gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen.

Arbeidsgruppens oppgaver

Arbeidsgruppen skal se på hvordan man i tidlig fase kan innlemme tiltak som skal motvirke fare for fall.

Gruppen skal

  • Kartlegge arbeid rundt tidlig involvering i andre arbeidsgrupper eller andre relevante fora
  • Kartlegge de vanligste løsninger rundt tilrettelegging for sikring av personell
  • Ha dialog med parter og leverandører som er en naturlig del av prosjektering
  • Vurdere allerede etablerte løsninger.
  • Komme med forslag til et verktøy for å sikre tidlig involvering/prosjektering.
  • Samarbeide med andre relevante grupper for å innhente høyderelaterte innspill

Hvem kan være med i arbeidsgruppen

Deltakere bør ha kompetanse på valg av løsninger og innen tidlig involvering. Videre er det viktig med bredde i gruppen for å ivareta de ulike ståsted og perspektiver i bransjen.

Hvis det kan være av interesse å delta i dette arbeidet – ta kontakt med Lene Jønsson (lj@sfsba.no)

Foreløpig mandat for arbeidsgruppen kan lastes ned her.