Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Nå blir det lettere å etterleve kravene i Byggherreforskriften

Vi har lansert to nye veiledere som er knyttet til kravene i Byggherreforskriften.

Omforent veileder til Byggherreforskriften

Byggherreforskriften beskriver hvilke plikter myndighetene pålegger hovedaktørene i bygge- og anleggsprosjekter (byggherren, prosjekterende og arbeidsgivere og enmannsbedrifter), for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i utførelsen av bygge- eller anleggsarbeider.

Nå har Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg –  SfS BA – lansert en omforent veileder som har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan forskriften skal praktiseres for å bidra til bedre SHA i bygge- og anleggsnæringen.

Veilederen er et supplement til:

I denne veilederen gjennomgås aktørenes plikter samt at utvalgte hovedtema gis egen veiledning.

I veilederen – som er digital – finner du lett informasjon om f eks byggherrens plikter, arbeidsgivers plikter, de prosjekterendes plikter, SHA-plan koordinering osv.

Dette er en omforent veileder der både byggherre, prosjekterende, utførende og arbeidstakersiden har vært med i arbeidet.   Takk til Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, som gjennom Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg, inviterte partene inn til et arbeid der vi sammen har kommet fram til en omforent forståelse av forskriftens krav.

Her finner du veilederenVeileder til byggherreforskriften

Beregning av forsvarlig byggetid

Med virkning fra 01.01.21 ble det innført en rekke endringer i Byggherreforskriften. En av endringene omhandlet byggetid. Som tidligere settes det krav til at Byggherre foretar risikovurderinger og sørger for tilstrekkelig byggetid, nytt i kravet er at vurderingene som legges til grunn for tidsestimatene skal dokumenteres. Det stilles i forskriften ikke øvrige krav til dokumentasjonens form eller innhold.

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) satte våren 2021 ned en arbeidsgruppe med mandat til å etablere en veileder for vurderinger av forsvarlig byggetid. Formålet med prosjektet har vært å etablere et praktisk og funksjonelt verktøy, et rammeverk, for vurdering av tilstrekkelig, forsvarlig og realistisk byggetid for både prosjekterings- og utførelsesfase som ivaretar arbeidstakernes sikkerhet og helse.  til prosjektering og utførelse slik at byggetiden ivaretar både kvalitet og arbeidstakernes sikkerhet og helse.

Veilederen gir innspill til arbeidet med utarbeidelse av fremdriftsplaner, hvilke vurderinger kan prosjektledelsen i byggherreorganisasjonen gjøre, samt forslag til hva som bør dokumenteres for å sikre en forsvarlig og realistisk byggetid. Punktsjekkliste og forslag til prosess som ligger i kapitel 2 er ment som innspill og er ikke uttømmende.

Hele veilederen finnes her:  Veileder for beregning av tilstrekkelig og forsvarlig byggetid