Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Testing og evaluering av nye tapsbaserte indikatorer

En arbeidsgruppe i Samarbeid for sikkerhet (SfS BA) har utarbeidet et sett med nye tapsbaserte indikatorer, som er ment å skulle erstatte dagens H-verdi. Bakgrunnen for arbeidet er en enighet om at det er betydelige utfordringer knyttet til beregningen, forståelsen og bruken av dagens H-verdier.

Paradigmeskifte

Arbeidsgruppen har arbeidet ut fra en arbeidshypotese om at det er nødvendig med et paradigmeskifte når det kommer til tapsbaserte sikkerhetsindikatorer. Etablert praksis og bruk av skadeindikatorene H1 og H2 i bygg- og anleggsbransjen, kan hevdes å være i strid med arbeidsmiljøloven §1-1 i og med at kommersielle drivere gir utslag som kan oppleves som verken helsefremmende eller meningsfullt for den enkelte arbeidstaker, og kan være til hinder for åpenhet, og læring, når skader har skjedd. Med dette menes at arbeidstakere kan få tilrettelagt og alternativt arbeid for skader som burde vært kategorisert som fraværsskader for å unngå å få det på statistikken. En annen parallell er den etiske siden ved H1 og H2 som måler arbeidsgivers produksjonstap, og ikke ansattes skadepåvirkning.

Arbeidsgruppen ser også behovet for enhetlig og systematisk rapportere på hendelser med alvorlig eller kritisk tapspotensiale for å fremme åpenhet og læring om disse hendelsene. Et annet argument er at det er to førende veiledere for bruken av dagens H1 og H2 indikatorer som ikke er samstemte utarbeidet av EBA og Charteret for en skadefri bygg- og anleggsnæring.

Målsetting

Det konkrete målet med arbeidet har vært å utarbeide indikatorer som gir et godt bilde av den faktiske situasjonen og utviklingen når det gjelder personskader og alvorlige hendelser uten faktisk skade. Bak dette konkrete målet ligger det ønsker og behov om at det nye indikatorsettet (blant annet) skal:

  • Være basert på alvorligheten for den skadelidte (faktisk eller potensiell), ikke på etterfølgende håndtering (f.eks. alternativ til sykemelding) eller økonomisk konsekvens for bedriften (fravær eller ikke fravær)
  • Være basert på koding ute i virksomhetene
  • Være omforent og kunne brukes i hele verdikjeden
  • Forstås og praktiseres så vidt likt at verdiene kan aggregeres på ulike nivåer og danne grunnlag for dialog og læring internt i den enkelte virksomhet og nedover, oppover og på tvers i verdikjeden
  • Forstås og praktiseres likt over tid slik at trender kan identifiseres
Testfase

Det er stor enighet om målsettingen samtidig som vi ser behov for å teste ut de nye indikatorene før vi sender forslaget på bred høring og starter implementering.

NTNU v/professor i sikkerhetsledelse Eirik Albrechtsen vil lede arbeidet med testfasen.  Med seg i arbeidet vil han få med seg store deler av arbeidsgruppen som har utviklet indikatorene og Stig Winge i Arbeidstilsynet.

Terje Bakke, Statsbygg, har ledet arbeidet med å utvikle forslaget til de nye indikatorene. «Vi er veldig glade for at arbeidet vi i arbeidsgruppen for tapsbaserte indikatorer har lagt ned for å utarbeide et indikatorsett og veileder som kan bli omforent i bransjen tas videre til fase 2. Vi stiller oss til disposisjon som referansegruppe for prosjektledelsen som skal sørge for uttesting og evaluering av indikatorene, og vi tror det er et klokt valg at NTNU ved Eirik Albrechtsen leder dette arbeidet».

På HMS konferansen 3. – 4. november vil vi informere mer om hvordan vi vil teste og evaluere indikatorene.