Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Hvordan kjenne igjen tegn på nært forestående ulykker?

Det er mange aktiviteter som pågår samtidig på en bygge- eller anleggsplass. Felles for de største fareområdene er at det er sterke krefter involvert, noe som gjør skadepotensialet svært stort. Men hvordan kan du kjenne igjen og avverge alvorlige ulykker før det er for sent?

Under følger de viktigste forhåndsreglene for å unngå alvorlige personskader på arbeidsplassen i bygg- og anleggsbransjen. Ethvert brudd på disse reglene er et tydelig tegn på nært forestående ulykker.

De 6 største fareområdene: Hva må du se etter?

Når man er på en bygge- eller anleggsplass, er det viktig å være oppmerksomt til stede hele tiden. Ikke bare må du fokusere når du utfører dine egne oppgaver, men du må også være oppmerksom på alt det andre som skjer rundt deg. Det er viktig at du er kjent med de største fareområdene og de livreddende reglene knyttet til disse områdene.

I tillegg til å gjenkjenne de konkrete tegnene tilhørende hvert fareområde, er det én ting du er nødt til å huske på for å i det hele tatt ha sjans til og kunne avverge ulykker: Du må alltid si ifra hvis du ser noen som bryter en sikkerhets-regel.

1.Fall

Innen bygg og anlegg er det mange aktører som arbeider i høyden. Fallulykker har gjennom flere år vært blant de høyest representerte ulykkene når det kommer til antall og alvorlighetsgrad. Arbeidstilsynet har på sine kampanjer stoppet 4 av 10 tilfeller av arbeid i høyden. Bakgrunn for stans i arbeidet har vært overhengende fare for liv og helse.

De fleste fallulykkene skjer ikke langt fra bakken. Gjerne er dette fordi en i lav høyde ikke føler seg utrygg, selv om en befinner seg på et potensielt farlig område. Selv ved korte fall opparbeides det høy energi, som kan gi store og langvarige skader for de involverte.

For å unngå fallulykker fra høyde er det viktig at du og dine kollegaer:

 • Alltid er sikret når dere jobber i høyden
 • Aldri bryter sperringer eller barrierer
 • Deltar i Sikker jobb-analyse (SJA) før arbeid i høyden og utfører arbeidet som planlagt

Er du leder, er det viktig at du sørger for at teamet har vurdert, og så langt som mulig prioritert, fallforhindrende barrierer fremfor falloppfangende løsninger. Du skal tilrettelegge for at teamet har hatt nok tid til planlegging, risikovurdering og SJA.

2. Fallende gjenstander

Alt utstyr som brukes og/eller oppbevares i høyden, har en potensiell fallenergi som er avhengig av vekt og plassering over bakken.  Det betyr at selv en hammer som faller fra for eksempel et stillas, kan være livsfarlig for de som beveger seg under.  På en bygge- og anleggsplass foretas det også mange løft med både store og tunge gjenstander, som for eksempel betong-blokker, trevirke, verktøy og maskiner.

For å unngå å bli skadet, eller skade andre, med fallende gjenstander, er det viktig å:

 • Aldri la løse gjenstander ligge å slenge
 • Alltid plassere deg i sikker sone og aldri gå under hengende last
 • Ikke bryte sperringer og barrierer
 • Sikre all last før løft og stoppe alle løfteoperasjoner som er usikre

Som leder skal du også sørge for en ryddig byggeplass. Du må gi relevante medarbeidere den autoriteten og støtten de trenger til å effektivt kunne stanse farlige situasjoner (for eksempel kranførere til å stoppe uforsvarlige løfteoperasjoner).

Lyst til å jobbe mer effektivt med HMS og være bedre i stand til å forutse alvorlige hendelser? Besøk våre nettsider for å starte samarbeidet med SfS BA!

3. Konflikt mellom menneske og maskin

Bruk av store maskiner på bygge- og anleggsplassene involverer blant annet fare for både å bli klemt mellom maskin og for eksempel en bygning eller fjellvegg, samt fare for påkjørsel.

Det er viktig at du som arbeidstaker:

 • Alltid stanser minst ti meter fra maskinen, og venter på øyekontakt og klarsignal fra maskinføreren, før du går inn i arbeidsområdet
 • At du er/har gjort dine kollegaer kjent med maskinens blindsoner
 • Bruker hjelpemann ved rygging når det er mulighet for påkjørsel

Som leder skal du alltid sørge for at deltakere i prosjektet er gjort kjent med maskinenes potensielle muligheter for å forårsake ulykker, tilby sikre gangveier på byggeplassen og gi pålegg om gjennomføring av samtlige andre sikkerhetsrutiner.

4. Konstruksjonssvikt

Hva om konstruksjonen du har bygget svikter, eller grøften du har gravd raser sammen?

Som regel er alle bygg- og anleggsprosjekter nøye planlagt, regnet på og teoretisk testet både oppover, nedover og sidelengs. Likevel hender det dessverre at feil oppstår, noe som kan forårsake store og alvorlige skader både på byggeprosjektet og på menneskene som arbeider med det.

Når du jobber med bygg skal du, for å unngå ulykker, alltid:

 • Følge planen for montasje og sørge for at områdene under montasjestedet er sperret av
 • Kontrollere opplegg og understøttelse for elementer og utføre avstiving fortløpende
 • Ha tilgang til alt nødvendig utstyr for å gjennomføre sikker montasje, før du begynner å jobbe

Som leder må du påse at du har kvalitetssikrede planer for montasje (det skal for eksempel ikke arbeide folk i de to underliggende etasjene til monteringsstedet) og kreve bruk av tilgjengelig sikkerhetsutstyr.

5. Kontakt med elektrisk spenning

På en byggeplass er det ofte lagt provisoriske strømanlegg, eller en blir kanskje nødt til å grave i områder hvor det kan ligge strømkabler i bakken.

For å unngå livstruende skader når du jobber med eller rundt elektrisk spenning, må du alltid:

 • Skaffe deg oversikt over risiko. Hvor er det strøm, hva kan gå galt, hva vet jeg og hva vet jeg ikke?
 • Ikke fikse elektrisk utstyr selv, men si ifra til elektriker ved feil og mangler
 • Rydde opp etter egne arbeider og henge opp kabler
 • Sette deg inn i sikkerhetsbestemmelsene og aldri bryte en sperring
 • Vite hva du bør gjøre dersom du skulle være uheldig og komme i kontakt med elektrisk spenning

Som leder skal du aldri starte aldri opp arbeid uten oversikt over alle risikofaktorer vedrørende elektrisk spenning. Du skal informere alle om risikomomenter relatert til elektrisk spenning. Sørg for å ha en ryddig arbeidsplass, og ha rutiner for kontroll og vedlikehold av elektrisk utstyr.

6. Eksplosjon

Hvis det brukes gass eller sprengstoff på bygge- eller anleggsplassen, er det fare for eksplosjon hvis vi ikke påser at dette brukes og oppbevares riktig.

Regler for arbeid med gass:

 • Hvis du jobber med gass, skal du alltid kontrollere slanger og koblinger for feil og slitasje før bruk
 • Steng alltid kranen på gassflasken etter bruk
 • Sørg alltid for at gassflasker lagres stående på et godt ventilert sted (aldri innendørs!) og er sikret mot velt

Som leder skal du passe på at oksygen og brennbare gasser lagres hver for seg, minst fem meter hva hverandre. Sørg for at det ikke oppbevares mer gass enn nødvendig for produksjonen. Sett krav om bruk av lukttilsatt oksygen.

Regler for arbeid med sprengstoff:

 • Hvis du jobber med sprengstoff, skal du gjennomføre sprengningsarbeidet i henhold til salve- og sprengningsplan, og stanse ved endring
 • Hold god orden og ryddighet på pall ved ladning av salve og forsikre deg om at skytebase har kontrollert at udetonert sprengstoff ikke står igjen

Som leder må du kjenne ditt ansvar for sprengningsarbeidet etter Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Etterspør risikovurdering og sprengingsplan fra sprengningsentreprenør og krev stans og ny risikovurdering når endringer oppstår.

Fareblind?

Ethvert brudd på de ovenfornevnte forhåndsreglene, er et tegn på at det snart kan komme til å gå veldig galt med deg eller en god kollega. Derfor: Tenk HMS – Si ifra, ta grep, og vær glad hvis noen sier ifra til deg.

Alle som skal utføre et arbeid på en bygge- eller anleggsplass skal gjennomføre kurset «Prosjekt Fareblind», hvor en blir kjent med fareområdene og hvor galt det kan gå når du gjør arbeidsplassen usikker ved å bryte de livreddende reglene.

Ved å gå gjennom kjente, hverdagslige situasjoner hvor en møter potensielle ulykkessituasjoner som en ikke nødvendigvis tenker godt nok over til vanlig. På denne måten får du testet om du er oppmerksom nok på egen og andres atferd med tanke på sikkerhet og HMS, eller om du med tiden uten å ville det har blitt uoppmerksom, likegyldig og uforsiktig – fareblind.

Er du fareblind? Ta testen på sfsba.no.