Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Fallulykker

Fallulykker gir ofte store konsekvenser for de berørte, både menneskelig og økonomisk. Selv ved korte fall opparbeides det høy energi som kan gi store og langvarige skader for de involverte. Innen bygg og anlegg er det mange aktører som er berørt av arbeid i høyden. Fallulykker har gjennom flere år vært blant de høyest representerte ulykkene når det kommer til antall og alvorlighetsgrad. De fleste ulykkene skjer i lav høyde, noe som forteller at man ikke føler seg utrygg i et potensielt farlig område. Arbeidstilsynet har på sine kampanjer stoppet 4 av 10 tilfeller av arbeid i høyden. Bakgrunn for stans i arbeidet har vært overhengende fare for liv og helse.

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg ønsker å bidra til færre fallulykker og sikrere arbeid i høyden, og vil etter sommeren etablere en arbeidsgruppe for fallulykker.  Det vil bli etablert en bred sammensatt overordnet styringsgruppe for fareområdet fallulykker, og vi kommer tilbake med informasjon om bemanning av denne.

 • Gruppen skal arbeide med oppgaver som identifiserer behov for forbedring i sikkerheten
 • Setter opp prioritering av områder
 • Gjør det enklere å følge regelverk og retningslinjer
 • Gjør informasjon rundt valg av løsninger enklere å oppsøke (veiledere)
 • Sikrer en lik norm for sikkerhet i høyden
 • Utarbeider programmer som setter søkelys på atferd og implementering
 • Gir bransjen mulighet til å dele/forstå erfaringer (erfaringsoverføring)
 • Gjør det interessant for arbeidslivet å fokusere mer på sikkert arbeid i høyden.
 • Øker bevisstheten for arbeid i høyden
 • Produksjon av informasjonsmateriell rundt arbeid i høyden.
 • Gjennomgår og kartlegger eksisterende analyser rundt arbeid i høyden

Styringsgruppen kan foreslå for styret i SfS BA å etablere egne arbeidsgrupper for de ulike tiltakene som skal utarbeides.

Styringsgruppen vil ledes av Tore Rønstad, Soft og Anne Sørum, Arbeidstilsynet