Vår visjon er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid.

Bli med i samarbeidet!

SfS BA

Daglig leder i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA)

Lene Jønsson fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) er hentet inn som leder for Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) som er under etablering.

I juni 2014 undertegnet 11 parter som representerer hele verdikjeden i byggenæringen «Charter for en skadefri byggenæring», det såkalte HMS-charteret. Arbeids- og sosialministeren undertegnet på vegne av staten, i tillegg til at Statsbygg, Statens vegvesen, Bane NOR og de viktigste bransjeforeningene i bygg og anlegg var med på det felles sikkerhetsløftet.

Nå blir arbeidet med HMS-charteret tatt ett steg videre med SFS BA, og den nyrekrutterte lederen Lene Jønsson gleder seg til å ta fatt på det viktige arbeidet.

– Dette blir veldig spennende. SfS BA er etablert slik at det blir mulig for alle interesserte parter til å slutte seg til samarbeidet for sikkerhet i næringen vår. Vi oppfordrer alle i næringen på tvers av selskaper og ledd i verdikjeden til å melde inn prosjekter som de mener er viktige, slik at vi får delt kunnskap og kompetanse med flest mulig, sier Lene Jønsson.

Jønsson er innleid for to år og har lang erfaring med HMS-arbeid i byggenæringen. Hun har vært sentral i oppbyggingen av en av de viktigste sikkerhetskonferansene i byggenæringen, HMS-konferansen, og hun har vært leder for HMS- og Entreprenørskolen i EBA.

Jønsson peker på at skader og ulykker fordeler seg på mange typer og skyldes komplekse sammenhenger mellom direkte og bakenforliggende årsaker. Skal vi skape en skadefri bygge- og anleggsnæring, betinger dette gode systemer, god kompetanse og gode holdninger i alle ledd. Det å unngå skader krever både at den enkelte part tar et selvstendig ansvar og at vi gjennom gjensidig involvering skaper en kollektiv innsats fra alle i næringen, sier Jønsson.